dimecres, 8 de maig del 2013

Reglament Brutatló 2013Reglament
1. El Brutatló és una carrera d'obstacles de totes les naturaleses. És una carrera per equips, 4 persones per equip.
2. El Brutatló és una carrera oberta a partir de 14 anys.
2.1 IMPORTANT. En cap concepte se li lliurarà el dorsal a un menor d’edat sense l'autorització paterna o d'un tutor signada. Es podrà demanar documents identificatius, DNI o similar per motius de seguretat.
3. Tots els equips tenen l'obligació d'anar disfressats.
4. La distància de la prova serà de 6 km. aprox. Dues voltes al circuit.
5. La carrera tindrà la seva sortida i arribada en els limítrofs del Palau municipal d'esports d'Andratx el 22 de juny a les 18:00 hores.
6. El termini d'inscripció serà des del 13 de maig de 2012 a la recepció del Palau municipal d’esports i a la tenda Correcaminos i a partir del 20 de maig per elitechip.net, fins el 21 de juny inclòs.
El preu per equip és de 30 euros.
Aquesta inscripció inclou: la participació en la carrera, samarreta tècnica, avituallament, refrigeri , menjar postbrutatló i accés als diferents premis.
Part de l’inscripció será destinada a l’Associació Balear de l’escleròsi múltiple (ABDEM) i a la Junta local d’Andratx de l’Associació española contra el cáncer (AECC).
6.1 IMPORTANT, PLACES LIMITADES (125 equips)
Inscripcions al Palau municipal d'esports d'Andratx i tenda Correcaminos a Palma de Mallorca (C/ General Riera 3).
Inscripcions per Internet (a partir del 20 de maig) a www.elitechip.net. Cada equip haurà d'emplenar correctament totes les seves dades personals, ja que aquests seran acarades per l'organització. Si hi hagués alguna incidència en aquesta inscripció es podria no deixar participar a aquest equip.
7. Es donarà un dorsal per persona. El dorsal haurà d'estar visible durant tota la carrera. Tot equip que no ho tingui no podrà optar a entrar en la classificació ni a premi.
8. Amb la formalització de la inscripció l'organització declina tota responsabilitat quant als perjudicis i danys físics que la participació en la prova pogués ocasionar als participants, i en cap cas es farà responsable. Així mateix no es fa responsable de la pèrdua o extraviament de cap objecte durant la prova.
9. El participant pel fet de participar en el Brutatló accepta el reglament de la carrera. La seva interpretació i tot el que no queda reflectit en aquest reglament serà regulat pel comitè organitzador.
10. La recollida de dorsals es realitzarà la setmana abans de la carrera a partir de les 10.00 hores a la recepció del Palau municipal d'esports d'Andratx fins mitja hora abans de l’inici de la mateixa.
11. Hi haurà servei de dutxes i àrea d'esbarjo infantil.
12. La carrera es tancarà a les dues hores després del seu inici.
13. No està permès seguir la carrera amb bicicleta ni cap vehicle motoritzat extern a l'organització.
14. Es recomana córrer amb calçat adequat i roba de poc valor, ja que molts obstacles suposen la deterioració (tacat) de la roba.
15. Obtindran premi:
• L'equip més original.
• L'equip masculí a completar primer totes les proves.
• L'equip femení a completar primer totes les proves.
• L'equip mixt a completar primer totes les proves.

Tots els participants hauran de superar tots els obstacles del recorregut del Brutatló per optar als premis.
Els premis es lliuraran durant el menjar postcompetició. Una vegada lliurats els premis es procedirà als sorteigs dels diferents patrocinadors del Brutatló.
16. L'organització podrà utilitzar imatges, vídeos i so dels participants durant la prova, incloent moments previs i posteriors, des de la recollida de dorsals, lliurament de premis i trasllat dels participants. A més els voluntaris, personal de muntatge o personal extern a la prova però que d'una forma o una altra participi en ella, acceptaran també la cessió de dits drets d'imatge.
17. Tots els atletes participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa d'assegurança concertada per l'organització, que cobrirà els accidents que poguessin produir-se com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com a derivació d'un patiment o tara latent, lesió, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i l'articulat del reglament, etc., ni els produïts en els desplaçaments al i des del lloc en el qual es desenvolupa la carrera.
També haurà contractada una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per a la carrera.
18. L'organització disposarà del servei d'ambulància, segons normativa.
19. La seguretat de la prova anirà a càrrec de la policia local d'Andratx, protecció civil d'Andratx i l'organització de la Brutatló.
20. Seran desqualificats pels següents motius:
- No portar el dorsal lloc a l'inici de la prova.
- No realitzar el recorregut complet.
- Portar el dorsal adjudicat a una altra persona.
- No realitzar totes les proves tots els components de l'equip.
- No atendre a les instruccions del personal de l'organització durant tota la carrera.
- Els equips desqualificats perden opció a classificació i premis.
 21. El preu per el menjar postbrutatló pels no participants será de 3 €. Es podrán comprar els tiquets a la recepció del Palau d’esports d’Andratx fins a final d’existències.
 22. Vos recordem a tots que bàsicament, és una prova no competitiva i el que importa és passar una bona estona i fer poble!!


Reglamento
1. El Brutatló es una carrera de obstáculos de todas las naturalezas. Es una carrera por equipos, 4 personas por equipo.
2. El Brutatló es una carrera abierta a partir de 14 años.
    2.1 IMPORTANTE. Bajo ningún concepto se le entregará el dorsal a un menor de edad sin la autorización paterna o de un tutor firmada. Se podrá pedir documentos identificativos, DNI o similar por motivos de seguridad.
3. Todos los equipos tienen la obligación de ir disfrazados.
4. La distancia de la prueba será de 6 km. aprox.  Dos vueltas al circuito.
5. La carrera tendrá su salida y llegada en los aledaños del Palau municipal de deportes de Andratx el 22 de junio a las 18:00 horas.
6. El plazo de inscripción será desde el 13 de mayo de 2012 en la recepción del Palau municipal de deportes de Andratx y la tienda Correcaminos, y a partir del 20 de mayo por www.elitechip.net, hasta el 21 de junio 2013 incluido.
El precio por equipo es de 30 euros.
Dicha inscripción incluye: la participación en la carrera, camiseta técnica, avituallamiento, comida postbrutatló y acceso a los diferentes premios.
Parte de la inscripción ira destinada tanto a la Asociación Balear de Esclerosis multiple (ABDEM) como a la junta local de Andratx de la Asociación española contra el cáncer (AECC).
     6.1  IMPORTANTE, PLAZAS LIMITADAS (125 equipos)
Inscripciones en el Palau municipal de deportes de Andratx y Tienda Correcaminos en Palma de Mallorca (C/ General Riera 3)
Inscripciones por Internet en www.elitechip.net, (a partir del 20 de mayo) cada equipo deberá rellenar correctamente todos sus datos personales, ya que estos serán cotejados por la organización. Si hubiera alguna incidencia en dicha inscripción se podría no dejar participar a dicho equipo.
7. Se dará un dorsal por persona. El dorsal tendrá que estar visible durante toda la carrera. Todo equipo que no lo tenga no podrá optar a entrar en la clasificación ni a premio.
 8. Con la formalización de la inscripción la organización declina toda responsabilidad en cuanto a los perjuicios y daños físicos que la participación en la prueba pudiera ocasionar a los participantes, y en ningún caso se hará responsable. Asimismo no se hace responsable de la pérdida o extravío de ningún objeto durante la prueba.
9. El participante por el hecho de participar en el Brutatló acepta el reglamento de la carrera. Su interpretación y todo lo que no queda reflejado en este reglamento será regulado por el comité organizador.
10. La recogida de dorsales se realizará durante la semana anterior a la carrera a partir de las 10.00 horas en la recepción del Palau municipal de deportes de Andratx hasta media hora antes del inicio de la misma.
11. Habrá servicio de duchas y área de recreo infantil.
12. La carrera se cerrará a las dos horas después de su inicio.
13. No está permitido seguir la carrera con bicicleta ni ningún vehículo motorizado externo a la organización.
14. Se recomienda correr con calzado adecuado y ropa de poco valor, ya que muchos obstáculos suponen el deterioro (manchado) de la ropa.
15.  Obtendrán premio:
  • El equipo más original.
  • El equipo masculino en completar primero todas las pruebas.
  • El equipo femenino en completar primero todas las pruebas.
  • El equipo mixto en completar primero todas las pruebas.
Todos los participantes tendrán que superar todos los obstáculos del recorrido Brutatló para optar a los premios.
Los premios se entregarán durante la comida postcompetición. Una vez entregados los premios se procederá a los sorteos de los diferentes patrocinadores del Brutatló.
16. La organización podrá utilizar imágenes, videos y sonido de los participantes durante la prueba, incluyendo momentos previos y posteriores, desde la recogida de dorsales, entrega de premios y traslado de los participantes. Además los voluntarios, personal de montaje o personal externo a la prueba pero que de una forma u otra participe en ella, aceptarán también la cesión de dichos derechos de imagen.
17. Todos los atletas participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguro de concertada por la organización, que cubrirá los accidentes que pudieran producirse como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y el articulado del reglamento, etc., ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en el que se desarrolla la carrera.
También habrá contratada una póliza de seguros de responsabilidad civil para la carrera.
18. La organización dispondrá del servicio de ambulancia, según normativa.
19. La seguridad de la prueba irá a cargo de la policía local de Andratx, protección civil de Andratx y la organización de la Brutatló
20. Serán descalificados por los siguientes motivos:
-  No llevar el dorsal puesto al inicio de la prueba.
-  No realizar el recorrido completo.
-  Llevar el dorsal adjudicado a otra persona.
-  No realizar todas las pruebas todos los componentes del equipo.
-  No atender a las instrucciones del personal de la organización durante toda la carrera.         
-  Los equipos descalificados pierden opción a clasificación y premios.

21. El precio para la comida postbrutatló para los no participantes será de 3 €. Se podrán adquirir los tiquets en la recepción del Palau municipal de Andratx hasta final de existencias.

22. Os recordamos a todos que básicamente, es una prueba no competitiva y que lo importante es pasar un buen rato y hacer pueblo!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada